EÚ projekt v realizácií

Spoločnosť City TV, s.r.o. získala NFP na realizáciu projektu s názvom „Multiregionálna reklama a moderné public relations ako nástroj na zvyšovanie marketingovej efektivity regionálnej televízie s dopadom na sledovanosť“ v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP s č. MK-125/2019/SOIROPPO3-302031H526, ktorá nadobudla účinnosť dňa 21.2.2020.

Identifikácia projektu

Názov: Multiregionálna reklama a moderné public relations ako nástroj na zvyšovanie marketingovej efektivity regionálnej televízie s dopadom na sledovanosť

Kód projektu v ITMS2014+: 302031H526
Miesto realizácie projektu: Bratislava – mestská časť Petržalka
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií
NFP: maximálne do výšky 149 636,40 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu  je nákup zariadení, podpora marketingových aktivít a podpora kreatívnej tvorby regionálnej TV Bratislava.
Cieľom projektu je využiť marketingový potenciál regionálnej televízie pre zvýšenie príjmov z reklamy a tým aj na zvýšenie sledovanosti televízie. Získané prostriedky budú použité na výrobu  nového programu, vytvorí sa tak priaznivé prostredie pre rozvoj kreatívneho potenciálu.

Plánované nástroje:

  • Multiregionálna reklama – žiadateľ si dáva za cieľ vytvoriť mechanizmus, akým sa bude predávať reklama v sieti regionálnych staníc v SR.
  • Public relations a propagácia nových služieb.

Aktivity:

  1. Obstaranie televíznej technológie pre poskytovanie služieb
  2. Podpora marketingových aktivít: propagačná a PR kampaň a prieskum sledovanosti.
  3. Podpora kreatívnej tvorby: realizácia inovatívnych formátov televíznej reklamy s cieľom ponúkať ich klientom. Miesto realizácie je Bratislava.

Merateľným ukazovateľom bude nárast tržieb z predaja reklamy, výsledky prieskumu sledovanosti a nárast počtu spolupracovníkov. Ak sa projekt úspešne zrealizuje, nepriamo podporí aj ostatné regionálne televízie v SR.
Realizácia projektu bude znamenať udržateľný rozvoj televízie, ktorá plní funkciu verejnoprávnej televízie v lokálnych podmienkach.