Ako sa pripraviť na reklamu v televízií

Ako sa pripraviť na reklamu v televízií

Ako sa pripraviť na reklamu v televízií 150 150 Maria

Mnoho nových a / alebo malých podnikov zistilo, že po relatívne „ľahkom“ období, v ktorom môžu efektívne získavať súčasný dopyt zákazníkov prostredníctvom kanálov, ako je platené vyhľadávanie a reklama na Facebooku, začínajú dosahovať strop objemu. Potom je už ťažké generovať prírastok z týchto kanálov. Dôvodom môže byť to, že neustále hovoria s malým počtom spotrebiteľov – lovia v tom istom rybníku. 

Učte sa od najúspešnejších

Veľkí hráči široké povedomie o značke budujú cez tradičné masové kanály. Až neskôr nasadia online reklamu – na aktiváciu predaja.
Pre rast firmy je najdôležitejšie osloviť čo najviac potenciálnych zákazníkov. Týmto môže spoločnosť začať vytvárať dopyt. TV reklama vyniká nákladovo efektívnym publikom a rýchlo  rozširuje potenciálnu zákaznícku základňu.

Získané média nemôžu nahradiť klasické masmédiá
Úzke zacielenie a lojalita sú síce skvelé pre krátkodobú efektívnosť, ale nie sú to stratégie, ktoré vytvárajú podiel na trhu.

Dôležité je použiť všetky mediálne platformy, aby sa vzájomne podporovali:

 • platené – tradičné média ( televízia, rozhlas, noviny)
 • vlastnené média (napr. vlastný web, leták)
 • získané médiá – sociálne siete, youtube kanál…

Účinná komunikácia má 2 kroky

 1. Oznámenie obsahu cez tradičné platformy
  Televízia od svojho vzniku dominuje reklamnej mediálnej scéne kvôli jej kombinácii vizuálnej a sluchovej stimulácie. Použitie TV reklám je prospešné vďaka svojmu širokému dosahu a miery.
 2. Aktivácia cez vlastné médiá a sociálne sprostredkovanie
  Synergia medzi televíziou a online je mimoriadne veľká. Televízia vyvoláva nepriame reakcie prostredníctvom online kanálov.

Zamyslite sa, aký typ reklamy potrebujete

To bude najjednoduchšia úloha. Vy viete – čo chcete, len treba si to sformulovať.

 • Reklama na značky
  je neosobná komunikačná správa umiestnená na platenom, masovom médiu. Cieľom je presvedčiť spotrebiteľov o prínosoch výrobkov alebo služieb v snahe vyvolať ich k nákupu.
 • Korporátna reklama
  sa vzťahuje na platené správy určené na komunikáciu hodnôt korporácie (inštitúcie, úradu) v snahe ovplyvňovať verejnú mienku.
 • Iné typy reklamy
  ako je nezisková reklama a politická reklama, predstavujú špeciálne výzvy, ktoré vyžadujú rôzne stratégie a prístupy.

Najčastejším prípadom je budovanie značky, predaj produktov a služieb a budovanie pozitívneho imidžu.

Vyberte si z TV formátov a riešení

Televízia pracuje s klasickými i netradičnými formátmi. Medzi klasické a osvedčené patrí: reklamný spot, sponzoring, telenákup a product placement. Sú to sú formáty pre budovanie značky, predaj produktov a služieb. V podstate ide priamu reklamu a tá je aj označená reklamným predelom v televízií.

 • Reklamný spot je krátky, akčný a vizuálne úderný. Má obvykle 3 fázy: najskôr strhne pozornosť ostrým predelom, farebným efektom alebo rýchlym pohybom, potom poskytne emotívne zabalenú informáciu a nakoniec poskytne údaje o možnosti získania produktu.
 • Telenákup je priama ponuka vysielaná verejnosti s cieľom poskytnúť tovar alebo služby za odplatu. Priama ponuka znamená, že obsahom spotu, okrem výzvy ku nákupu, aj uvedenie ceny akontaktu.
 • Sponzoring je priame alebo nepriame financovanie programov s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity poskytovateľa sponzoringu.
 • Product placement ( v skratke PP)  je zámerné umiestnenie značkového výrobku do audiovizuálneho diela za účelom jeho propagácie.

Každá televízia poskytuje aj PR (public relations) platené formáty. Sú účinné pri korporátnej reklame a pre budovanie imidžu.

Stratégia pre TV kampaň

Tieto detaily sú základom každej televíznej kampane bez ohľadu na jej veľkosť. Prečítajte si celý postup a podrobnosti. Ako uvidíte, nič zložité a zvládne to aj mikropodnik bez mediálnej agentúry.

1. Marketingové ciele
Podľa primárneho cieľa je potrebné: informovať, presviedčať, pripomínať alebo porovnávať. TV kampaň môže mať za cieľ: budovanie a zmena vnímania značiek, zmena správania sa ľudí, priama reakcia, vyvolanie odozvy prostredníctvom iných médií, demonštrácia, udržanie si zákazníka alebo uvádzanie nových značiek.

2. Rozhodnite o formáte TV reklamy
Najskôr sa oboznámte s možnosťami komunikácie v televízií: klasický spot, telenákup, sponzoring, produkt placement alebo public relations.
Potom si vyberte riešenie – podľa výhod jednotlivých formátov – pre dosiahnutie vašich cieľov.

3. Rozhodnite o pláne vysielania
Stratégia vysielania je vyjadrená médiaplánom. To znamená koľko spotov, v akom  období, koľkokrát denne a o ktorej máme spot odvysielať. V plánoch televízneho vysielania existujú tri základné tvary kampaní:

 • Výbuch – kampaň pre časovo ohraničené akcie
  Intenzívna kampaň v krátkom časovom období. Charakteristický je krátky časový rozsah ( napr. 1-2 týždne) a vysoká frekvencia kontaktu s divákom. Médiaplán môže vyzerať ako denné časté vysielanie spotu v priebehu niekoľkých týždňov.
  Vhodná je pre propagovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, výpredaje a akcie pre podporu predaja a predajné akcie, ktoré sú časovo ohraničené, napr. pred sviatkami.
 • Kvapkanie – klasická imidžová kampaň
  Kvapkanie je typ reklamy v dlhšom časovom rámci. Má pomalé horenie a to znamená, že budete na vzduchu dlhšie.
  Charakteristická je tým, že spot vysielame v dlhšom období a teda časový rozsah je minimálne 2 mesiace. Zároveň je to kampań s vysokou frekvenciou kontaktu s divákom. Vhodná je pre podniky a služby, ktoré majú všeobecnú, masovú cieľovú skupinu spotrebiteľov.
  Stratégia odkvapkávania je účinná pre kategórie nízkeho záujmu, ako napríklad poistenie, ktoré je relevantné iba pre ľudí, ktorí práve potrebujú službu, či tovar. Táto stratégia zabezpečí, aby ste „aktivovali“ spotrebiteľov, keď prídu na trh.
 • Pulzovanie
  Ľudia majú vynikajúcu schopnosť pamätať si televíznu reklamu. Preto ak sú peniaze obmedzené a chcete byť čo najdlhšie na očiach, môžete sa rozhodnúť pre pulznú kampaň. To znamená napríklad reklamný týždeň – nereklamný týždeň, alebo v istých sezónach.
  Príkladom takejto kampane je napríklad dievčatko s oteckom, kde dievčatko kričí „Netreba. Ja ho už vidím“. Kofola rozumne spojila svoju značku s Vianocami a zároveň je to pulzná kampaň – pripomenie sa vždy pred Vianocami a to už dlhé roky.

Vytvorte televíznu reklamu

Predtým ako reklamu dáte vytvoriť, alebo ju nakrútite sami, vás čaká:

Napísanie briefu
Napísanie krátkej správy je dôležitou súčasťou procesu, pretože dobrá krátka správa vedie k lepšej komunikácii a v konečnom dôsledku k lepšej práci.
Predtým, ako začnete, musíte si položiť niekoľko otázok, ako napríklad:

 • Aké sú kľúčové ciele tejto reklamnej kampane?
 • Existuje problém, ktorý sa snažíte vyriešiť?
 • Aká je osobnosť vašej značky? Aký tón hlasu teda chcete mať?
 • Aké sú najdôležitejšie atribúty značky, ktoré chcete dodať?
 • Sú zahrnuté nejaké časovo citlivé dátumy, napr. spustenie nového produktu?
 • Koľko peňazí chcete minúť?

V ideálnom prípade bude potrebné uviesť aj:

 • Niektoré informácie o značke a akýchkoľvek predchádzajúcich reklamných aktivitách
 • Informácie o cieľovom publiku (ak sú známe) – pravdepodobne budúci kupujúci
 • Existujú nejaké povinné prvky, ktoré je potrebné zahrnúť, napr. logo, koncový riadok, finančné predpisy
 • Informácie o načasovaní a procese ukončenia.

Proces produkcie

Po schválení koncepcie reklamy sme pripravení ísť do výroby. Rozhodnutia, ktoré je potrebné urobiť skôr, ako začnete, sa budú týkať obsadenia, lokácie – priestorov pre nakrúcanie a hudby.

Ak potrebujete vytvoriť televíznu reklamu s obmedzeným rozpočtom, môžete zvážiť niekoľko krokov napríklad: použite záberov z archívu, komparz miesto hercov, vlastné priestory pre nakrúcanie alebo menej renomovaného režiséra.

Preskúmajte výsledky

Vyhodnoďte televízne vysielanie a zmerajte obchodné výsledky.